Shop Cart0 Email Phone
Pozadie stránky - Plastrecykling

Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

 • Prevádzkovateľ: ZSNP RECYKLING, s.r.o., IČO: 36 023 841, so sídlom Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63<br/>Kontakt pre potreby zásad ochrany osobných údajov :  gdpr@recykling.sk

 

 • Osobnými údajmi sú:
  • E-shop: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia
   adresa, IP adresa, cookies
  • Kamenná predajňa: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa
  • Nakladanie s odpadmi: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska,
   dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti
  • PZP: meno a priezvisko, adresa bydliska e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo poistnej zmluvy, číslo účtu

2. Prevádzkovateľ je autorizovaným spracovateľom starých vozidiel a prevádzkovateľom e-shopu www.plastrecykling.sk a www.recykling.sk. Ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”)

4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá:

 1. Nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby
 2. Odovzdáva u prevádzkovateľa staré vozidlo za účelom trvalého vyradenia z evidencie alebo
  iné odpady za účelom ďalšieho nakladania s odpadom
 3. Požiada prevádzkovateľa o zabezpečenie rozviazania zmluvného vzťahu s poskytovateľom
  povinného zmluvného poistenia na vozidlo, ktoré je predmetom predchádzajúceho bodu
 4. Vstupuje do monitorovaných priestorov poskytovateľa kamerovým systémom

5. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový a kamenný obchod za
účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi a zároveň aj autorizovaným spracovateľom
starých vozidiel kde poskytuje službu prepravy tovarov, odpadov a vystavovania príslušných dokladov
potrebných k zákonnému trvalému vyradeniu vozidla z evidencie a zároveň doplnkovú službu
zabezpečovania rozviazania zmluvného vzťahu s poskytovateľom povinného zmluvného poistenia na
vozidlo, ktoré je predmetom ekologického spracovania. Pri tejto činnosti monitoruje časť priestorov vo
vlastníctve prevádzkovateľa kamerovým systémom.

V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb
  Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s
  uzatvorenou zmluvou
 • za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

 1. Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb (zmluva, článok 6, ods. 1 písm b) nariadenia): osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu
 2. Dodržanie právneho záväzku (zákon, článok 6, ods. 1 písm c) nariadenia) (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.)
  1. Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom
  2. Plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar
 3. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (oprávnený záujem, článok 6, ods. 1 písm f) nariadenia), ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
  1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia
   záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený
 4. Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa (oprávnený záujem, článok 6, ods. 1 písm f) nariadenia)
  1. Individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.
  2. Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas).
  3. Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.
 5. Monitorovanie kamerovým systémom (oprávnený záujem, článok 6, ods. 1 písm f) nariadenia): časť priestorov prevádzkovateľa môže byť monitorovaná kamerovým systémom a tieto kamerové záznamy spracováva spoločnosť prevádzkovateľa. Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.
 6. Prevzatie odpadu (zákon, článok 6, ods. 1 písm c) nariadenia) – doklady a potvrdenie o nakladaní s odpadom bude uchovaný 5 rokov od dátumu prevzatia: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie dokladov a potvrdení na základe zákona č. 79/2015 Z.z.., o odpadoch v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 5 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu prevzatiu/zberu odpadu Prevádzkovateľom od Účastníka.
 7. Prevzatie dokladov od vozidla (zákon, článok 6, ods. 1 písm c) nariadenia) – Osvedčenie o evidencii a technický preukaz v neautomatizovanej forme uchovaný do 1 roku od dátumu prevzatia a následne postúpený najbližšiemu orgánu policajného zboru: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie dokladov a potvrdení na základe zákona č. 79/2015 Z.z.., o odpadoch v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 5 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu prevzatiu/zberu odpadu Prevádzkovateľom od Účastníka.
 8. Služba ukončenia PZP (oprávnený záujem, článok 6, ods. 1 písm f) nariadenia)- zastupovanie účastníka pri zabezpečení rozviazania zmluvného vzťahu s poskytovateľom povinného zmluvného poistenia na vozidlo, ktoré je predmetom ekologického spracovania v súlade so zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 5 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k predloženiu žiadosti o rozviazanie zmluvného vzťahu s poskytovateľom PZP z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie.

2. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za
správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník.
Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi:

 • dokončenie objednávkového procesu, (účtovníctvo – ProSun s.r.o)
 • doručenie tovaru, (Direct parcel service, s.r.o , Geis SK s.r.o, Slovenská pošta, a.s., 123 kuriér, s.r.o.)
 • hodnotenie spokojnosti zákazníka
 • služby zákazníckej podpory
 • vybavovanie reklamácií, (dodávatelia predávaných tovarov, najmä Transform Lázne Bohdaneč, a.s.)
 • registrácia nového zákazníka
 • vystavenie zákonného potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie (najmä: ZAP SR, OZV autorecycling, Škoda Auto slovnesko, Porsche Slovakia, Porsche interauto, Trade Slovakia, Koordinačné centrum staré vozidlá, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo Životného prostredia SR, )
 • zastupovanie účastníka pri zabezpečení rozviazania zmluvného vzťahu s poskytovateľom povinného zmluvného poistenia na vozidlo, ktoré je predmetom ekologického spracovania (najmä: allianz slovenská poisťovňa, kooperativa, komunálna poistovňa, Groupama, AXA poisťovňa, Uniqa, Union poisťovňa, wustenrot poisťovňa, čsob poisťovňa, Slovenká kancelária poisťovní)

6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom
 2. na opravu poskytnutých Osobných údajov
 3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov
 4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov
 5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
 6. právo na prenos osobných údajov na iného správcu
 7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 8. právo na odvolanie súhlasu

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť na základe žiadosti doručenej na adresu: gdpr@recykling.sk

3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b), c) a f), g)

4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu: gdpr@recykling.sk
 2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu gdpr@recykling.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov: dataprotection.gov.sk/uoou/sk

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.

 

Dodatok – spokojnosť s nákupom – portál https://heureka.sk

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.